Kalendář akcí

Obsah stránky

Historie rybníka

Rybník byl vybudován MNV Dobrá Voda v letech 1950-1953, kolaudován byl v listopadu 1953. V kolaudačním rozhodnutí byla stanovena podmínka, že rybník může být sloven až po ukončení řepné kampaně, protože byl záložním zdrojem vody pro cukrovar v době kampaně. Na rybníku hospodařilo státní rybářství Chlumec, které pro vázanost doby slovení na cukrovarnickou kampaň od hospodaření upustilo. Hospodařilo zde také JZD Dobrá Voda. Rybník byl chovným rybníkem, který byl několikrát sloven, naposledy dle pamětníků v roce 1970.

V roce 1972 požádal Český rybářský svaz (místní organizace v Hořicích) Okresní národní výbor v Jičíně, aby byl rybník převeden do rybářského revíru, protože dle nich byl nevhodný k chovu ryb. Usnesla se na tom jejich výborová schůze, která konstatovala, že rybník je hospodářsky nevyužitelný. ČRS Hořice požádal o převedení rybníka do jeho správy. JZD Dobrá Voda, které zde tehdy chovně hospodařilo, se odvolalo proti rozhodnutí tehdejšího ONV Jičín, ale odvolání nebylo vyhověno. Rybník byl uznán jako trvale nevhodný k chovu ryb a byl zařazen do rybářského revíru Bystřice 4. Český rybářský svaz Hradec Králové požádal v dubnu 1973 ONV Jičín, aby byl výkon rybářského práva přenechán MO ČRS v Hořicích. Tím byl umožněn sportovní rybolov. Na menší části rybníka byla v roce 1981 vyhlášena chráněná rybí oblast, na které se nesměly chytat ryby.

V září 2003 navštívili starostka a místostarosta Český rybářský svaz Východočeský územní svaz v Hradci Králové a jednali s tehdejším hospodářem panem Pohlem ohledně uzavření nájemní smlouvy o hospodaření na Dobrovodském rybníku mezi obcí ( vlastníkem rybníka ) a Východočeským územním svazem ČRS sse sídlem v HK. Tato smlouva nebyla nikdy uzavřena. Hospodaření na rybníku mohlo být prováděno dle zákona na základě vlastnického vztahu k pozemkům pod vodní plochou, což rybáři nikdy nebyli, nebo na základě uzavřené nájemní smlouvy se všemi vlastníky pozemků pod vodní plochou. V té samé době (září 2003) pozvala starostka hospodáře ČRS MO Hořice pana Jakla k jednání na obecní úřad a upozornila ho na problém neuzavřené nájemní smlouvy mezi obcí a Východočeským územním svazem ČRS Hradec Králové. Dále byl upozorněn na nepořádek v okolí rybníka (odpadky), na zanedbaný stav porostů na březích rybníka, táboření rybářů u rybníka apod.

Vzhledem k tomu, že ze strany Východočeského rybářského svazu ČRS Hradec Králové nebyl učiněn ani náznak zájmu o uzavření nájemní smlouvy s obcí, nikdo obec nekontaktoval k jednání ohledně nájemní smlouvy, rozhodlo zastupitelstvo obce v březnu 2004, že obec požádá o vyjmutí rybníka Nový ( Dobrovodského) z rybářských revírů a dále rozhodlo, že se o rybník obec postará sama. V červnu 2004 proběhlo na rybníku místní šetření za přítomnosti Ing. Solničky (KÚ Královehradeckého kraje - odbor životního prostředí), zástupce ČRS VÚS Hradec Králové, obce a ČRS MO Hořice p. Jakla. Tehdy se starostka obce dotazovala p. Jakla, zda mají Hořice zájem spolupracovat s obcí, pokud bude rybník vyjmut z revíru. Nabídka zůstala v té době bez odezvy.

V září 2004 podala obec žádost o vyjmutí rybníka z revíru na KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Teprve v listopadu 2004 (tedy po více jak roce) projevil VÚS ČRS Hradec Králové zájem jednat se zastupitelstvem obce o nájmu za užívání rybníka. Na zasedání zastupitelstva v listopadu 2004 jednání se zástupci výše uvedené organizace proběhlo, ale zastupitelstvo konstatovalo, že rybáři měli dostatek času na uzavření nájemní smlouvy a potvrdilo své rozhodnutí z března 2004.

V prosinci 2004 KÚ Královéhradeckého kraje rozhodl o vyjmutí rybníka z revíru. ČRS VÚS H.K. se odvolal. Odvolání rybářů posoudilo Ministerstvo zemědělství ČR a odvolání vyhovělo. Obec požádala o rozklad komisi ministra zemědělství, komise však potvrdila rozhodnutí MZe a vrátila věc k novému projednání na KÚ Královéhradeckého kraje. MO ČRS Hořice projevila zájem uzavřít s obcí nájemní smlouvu na Dobrovodský rybník, ale zastupitelé již dříve rozhodli, že obec bude hospodařit na rybníku sama.

V říjnu 2005 KÚ Královéhradeckého kraje opět rozhodl o vyjmutí rybníka z revíru. ČRS VÚS Hradec Králové se opět odvolal na MZe, odvolání rybářů bylo opět vyhověno.

To se opakovalo i v srpnu 2006, kdy KÚ Královéhradeckého kraje potřetí rozhodl o vyjmutí rybníka z revíru. ČRS VÚS Hradec Králové se znovu odvolal na MZe. Ministerstvo zemědělství zamítlo odvolání rybářů a potvrdilo rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje o vyjmutí rybníka Nový z revíru bez možnosti odvolání. Rozhodnutí nabylo právní moci 21.11.2006.

Vzhledem k tomu, že obci, jako vlastníku, nebyl v minulosti vyplácen nájem za užívání rybníka v rámci rybářského revíru, podala obec žalobu k soudu a vymáhala nájemné dva roky zpětně. Žaloba byla podána v srpnu 2005, vymáhán byl tedy nájem od srpna 2003 do srpna 2005. Soud uznal, že se ČRS VÚS Hradec Králové bezdůvodně obohatil na cizím majetku, uznal plně vlastnictví pozemků pod rybníkem Obci Dobrá Voda u Hořic a stanovil soudního znalce, který určil výši nájemného. Okresní soud v Hradci Králové rozhodl, že VÚS ČRS Hradec Králové je povinen uhradit Obci Dobrá Voda u Hořic nájemné za užívání rybníka. Tento rozsudek potvrdil i Krajský soud v Hradci Králové, kam se rybáři odvolali. Rozsudek nabyl právní moci 22.11.2007 bez možnosti odvolání i dovolání.

Obec je podle zákona o obcích povinna účelně a hospodárně nakládat s majetkem, a proto byla nucena Východočeským územním svazem Českým rybářským svazem Hradec Králové přistoupit ke krokům uvedeným výše. To, že nebyla uzavřena nájemní smlouva mezi obcí a ČRS VÚS Hradec Králové a následně, že byl vyjmut rybník Nový (Dobrovodský) z rybářského revíru, je zásluhou právě ČRS VÚS Hradec Králové, který zřejmě nepovažoval Obec Dobrou Vodu u Hořic za natolik seriózního partnera - vlastníka rybníka, aby s ním jednal.

Obec má nadále zájem umožnit široké veřejnosti sportovní rybaření. Na Dobrovodském rybníku byl vyhlášen rybářský revír, o který požádala Obec Dobrá Voda u Hořic, a obec prodává povolenky platné pouze pro tento rybník. Zájemci o povolenky dostanou bližší informace na Obecním úřadu v Dobré Vodě u Hořic, tel.: 493699212.

 

Patička stránky